Přeskočit na obsah

Dopravní nehoda jako pracovní úraz

Nezaviněná nehoda

V případě nehody, která se Vám přihodí na pracovní cestě, může dojít k situaci, kdy jste neporušili žádné předpisy a přesto došlo ke škodě na Vašem zdraví. Konkrétně existují dvě možné varianty, tedy že jedete ve vozidle, do kterého nabourá jiný řidič, nebo jedete ve vozidle, které řídí další zaměstnanec stejného zaměstnavatele a ten nehodu způsobí. V obou případech máte nárok na plně odškodnění.

Nárok na náhradu máte jak z titulu zákoníku občanského, tak zákoníku práce. Oba zákony stanovují (až na drobné odchylky) obdobný okruh náhrad, tedy bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a případně náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti tzv. rentu, a náhradu věcné škody. Podle ustálené rozhodovací praxe soudů si zaměstnanec může zvolit, z jakého titulu bude náhradu škody požadovat. Jak se tedy rozhodnout, když nároky jsou v zásadě stejné?

Bez ohledu na stejný okruh nároků a velmi podobnou (spíše stejnou) výši bodového ohodnocení jednotlivých poranění je třeba uvést, že hodnota bodu podle občanského zákoníku a podle zákoníku práce se v současné době značně liší. Zatímco hodnota bodu podle zákoníku práce. Například zatímco podle zákoníku práce je hodnota bodu stanovena vyhláškou na 250,- Kč, tak podle občanského zákoníku činila v roce 2020 hodnota bodu částku 341,20 Kč. Rozdíl téměř 100 Kč je pak v případě vysoce bodově hodnocených trvalých následků nezanedbatelný.

Nevýhodou je naopak skutečnost, že zatímco pro pracovní úraz vystačí bodové ohodnocení vystavené lékařem, pro odškodnění podle občanského zákoníku je třeba doložit znalecký posudek. S ohledem na skutečnost, že i cena znaleckého posudku je nakonec proplacena pojišťovnou, doporučujeme odškodnění podle občanského zákoníku. Při trvalých následcích okolo 1000 bodů činí rozdíl téměř 100.000,- Kč, což je již značná suma. Podle volby je pak povinným k náhradě buď zaměstnavatel, který se může domáhat proplacení od pojišťovny viníka, nebo viník, potažmo jeho pojišťovna.

Zaviněná nehoda – cestující spolujezdec

V případě, že cestujete na pracovní cestu jako spolujezdec ve voze řízeném jiným zaměstnancem téhož zaměstnavatele, můžete postupovat totožným způsobem jako ve shora uvedeném případě, tedy zvolit, zda budete požadovat odškodnění podle občanského zákoníku či podle zákoníku práce. Povinným je však při tomto typu nehody v obou případech zaměstnavatel.

Zaviněná nehoda řidič

V případě, že jako řidič vozidla zaviníte nehodu, při které dojde k poškození Vašeho zdraví, nesete odpovědnost v celém rozsahu Vy osobně, až na drobné výjimky. Soudní praxe se prozatím ustálila na výkladu, že dojde-li k porušení závazných předpisů v úseku dopravy ze strany zaměstnance (což dojde v případě zaviněné nehody téměř vždy), neodpovídá zaměstnavatel za pracovní úraz a není tedy povinen poškozenému zaměstnanci cokoli hradit.

Jako z každého pravidla, i z tohoto existují výjimky, a soud by měl zkoumat, zda byl zaměstnanec jako řidič řádně proškolen v souladu s právními předpisy, nebo zda nemá nehoda příčinu v technickém stavu předaného vozidla. V těchto případech je pak zkoumána spoluúčast zaměstnavatele a je možné, že zaměstnanci bude nějaká část odškodnění přiznána.

Závěrem

Stejně jako každý jiný případ pracovního úrazu, i poškození zdraví při dopravní nehodě, vyžaduje důsledné posouzení nároku, jeho výše a osoby povinné poskytnout náhradu. Pokud se na danou problematiku necítíte, doporučujeme využít odborných služeb a nechat si poradit. Nesprávně podané požadavky na odškodnění mohou přinést více škody, než užitku.

Nejnovější články